DE | TR

deutsch türkisch
 

 

DİTİB Leverkusen Hakkımızda
......................................................................................................................................................................
Yönetim Kurulu

Murat Ateş ( Başkan )
Sami Özkan ( Başkan Yardimcısı )
Turan Arslan ( Muhasip )
Nazim Demircan ( Sekreter )
Hüseyin Afat ( Üye)
Resul Sönmez ( Üye)
Esat Palta ( Üye)


 

Din Görevlimiz

Furat Akdemir

Hakkımızda

Organizasyon olarak misyonumuz, müslümanlara ibadet edebileceği yer ve imkanları hazırlamak, uyum ile ilgili proje ve aktiviteler sunmak, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapmak, herkese aynı mesafede yaklaşarak, semavi dinlerin diğer temsilcilerine karşı açık ve dostane ilişkilerini her alanda devam ettirmektir.

Neler yapıyoruz?

DİTİB, temsil ettiği kitle itibariyle, çoğunluğu Türkler olmak üzere, her milliyetten ve her yaştan insana dini, sosyal ve eğitim alanlarında hizmet sunmaktadır. Çalışmalarımız gençlere, yaşlılara, hanımlara ve uyum ihtiyacı olan tüm göçmenlere yöneliktir. Kapımız sadece Türk veya müslüman kardeşlerimize değil, bizlden hizmet almak isteyen herkese açıktır.

Kuruluş ve Teşkilat Yapısı

Diyanet Leverkusen dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve Almanya genelinde bu tür faaliyetlerini koordine etmek amacıyle, 01.05.1996
kurulmuşdur.

 

DİTİB‘in Organları:
DİTİB’in organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Kasa Deneticilerinden oluşmaktadır.

Genel Kurul:
Genel Kurul her iki yılda bir toplanır ve teşkilatın en yüksek karar organıdır.

Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süreyle seçilir ve 7 kişiden oluşur.

Üyeleri: Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sekreter Yardımcısı, Muhasip, Muhasip Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi.

Danışma Kurulu, DİTİB’in en yüksek istişare ve denetim organıdır. 5 din adamından oluşur.

Denetleme Kurulu:
Genel Kurul tarafından her iki yılda bir seçilir ve iki kişiden oluşur.

İlke ve Prensipleri

Birliğin hizmet ve faaliyetlerinde özenle riayet ettiği temel prensipleri şunlardır:

[1]
Birlik; Almanya’nın hür demokratik düzenine bağlıdır. Anayasa ve bütün yasalara titizlikle riàyet eder. Bütün faaliyetlerini hukuk çerçevesinde yürütür.

[2] Birlik; partilerüstü bir kuruluştur. Bütün siyasî partilere eşit uzaklıktadır ve kesinlikle politik faaliyetlerde bulunmaz. Herhangi bir siyasi partiye angaje olmaz.

[3] Birliğin Dernekler Yasasına göre çalışma alanı, görev ve sorumlulukları, ilgili makamlarca tescil edilen tüzüğünde açıkça ifade edilmiştir.

[4] Birlik; çalışmalarında diğer din mensuplarına karşı İslâmiyet'in de temel ilkelerinden olan sevgi, saygı, hoşgörü, tolerans ve dayanışma prensiplerine uygun olarak davranır. Her türlü şiddeti ve şiddete çağrıyı kesinlikle reddeder.

[5] Birlik; çalışmalarında üyelerine eşit muamelede bulunur. Hem üyelerine, hem de dışarıya karşı şeffaftır.

[6] Birlik; sadece ve doğrudan doğruya toplum yararına dinî, hayrî, kültürel ve sportif gayeler güder.

[7] Birlik; Tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerini fahrî olarak yürütür,


Amaç ve Hedefler:

Diyanet Leverkusen`nin  başlıklar halinde amaç ve gayeleri şunlardır:


 • Dini Faaliyetleri gerçekleştirmek, desteklemek ve bizzat  icra etmek,
 • Diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler kurmak,
 • Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan yaşamasını desteklemek,
 • Ayrı din ve kültürden olan insanların birarada, karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamalarını desteklemek,
 • Burada yaşayan cemaatimize sosyal danışmanlık hizmetleri sunmak, 
 • Almanya genelinde bağlı cemiyetlerimizin dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerini koordine etmek,
 • Bağlı cemiyetlerimizin uyum ile ilgili faaliyetlerini organize etmek,
 • Göçmen durumunda olan ve lisan eksikliği bulunanların lisan öğrenmelerini desteklemek,
 • Almanya genelinde müslümanların ibadet edebilmeleri için cami ve ibadethaneler temin etmek,
 • Gençlik ve spor hizmetlerini desteklemek,
 • Yaşlı ve muhtaçları desteklemek,
 • Eğitim ve ilmi çalışmaları desteklemek,
 • Doğal afet mağdurlarını yardım kampanyaları yapmak suretiyle desteklemek,
 • Hacca gitmek isteyenlere yardımcı olmak,
 • Bağlı derneklerimizin hizmet içi eğitimini sağlamak,
 • Kadın kollarını ve kadınlarımızın çalışmalarını desteklemek,
 • Cenazelerin dini vecibelerini yerine getirmek,
 • Telefon ile dini sorulara cevap vermek,
 • Dini konularda bilirkişi sıfatıyle fetva vermek,